RODO
Klauzula informacyjna dla Klientów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) (dalej RODO) Hydroinstal sp. z o. o. informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hydroinstal sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku, ul. Jastrzębska 12, 44-253 Rybnik (dalej Administrator), e-mail: biuro@hydroinstalrybnik.pl ;
- Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i w razie pytań lub wątpliwości w zakresie ochrony i ich przetwarzania można kierować do niego bezpośrednio wiadomości na adres e-mail: iodo@hydroinstalrybnik.pl ;
- Pana/Pani osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz obsługi zgłoszeń i reklamacji z tym związanych, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w szczególności dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jak również dla celów wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego.
- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. wykonywanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, a w związku z umową, również ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnione interesy Administratora, np. dochodzenie roszczeń wynikających z umowy, c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy jak uchwała Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020 będących w posiadaniu "Hydroinstal" Sp. z o. o.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, chyba że obowiązujące przepisy wymagają dłuższego czasu przechowywania tych danych.
- W związku z w. w. celami, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, którym Administrator, ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonywania umowy, dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów oraz podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji, a także podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), a także w celu przetwarzania danych drogą radiową w związku z odczytem liczników (wodomierzy).
- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL jest dobrowolne, a jednocześnie jest ono niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku, a ma na celu przyspieszenie jego rozpoznania i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani poddane profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, - Po każdej zmianie powyższych informacji, będą one dostępne w zaktualizowanej wersji w siedzibie spółki i na www.hydroinstalrybnik.p

Zmian stawki

„Hydroinstal” Spółka z o.o. zgodnie z art. 24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wprowadza nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika obowiązujące od dnia 07.09.2021r do 06.09.2024r

szybki kontakt
Centrala:
tel.: (32) 425 30 02
email: biuro@hydroinstalrybnik.pl

Kontakt w sprawie faktur:
email: faktury@hydroinstalrybnik.pl

Pomoc Wodociągowa całodobowa:
tel. stacjonarny: (32) 425 30 02
tel. komórkowy: 603 277 198

strona główna o firmie usługi dostawa wody rodo aktualności kontakt